Modlitba k Szentkútskej Panne Márii

Blahoslavená Panna Mária, svätá Ježišova matka!

Kráčajúc po stopách zástupov pútnikov mnohých storočí sa pred tebou skláňame, ó, Matička Mária, lebo veríme a vyznávame, že ochraňuješ naše národy. So zvláštnou dôverou sa na teba obraciame my, ktorí pod tvojím ochranným plášťom a pokrstení v Kristovi patríme k jedinej Cirkvi.

Na teba hľadíme Veľkopani Maďarov, svätá Panna Mária. Ty si kedysi prijala korunu svätého Štefana, všetky radosti a starosti národov Karpatskej kotliny. Zvlášť Ťa uctievame v Mátraverebély–Szentkúte a v Máriapócsi.

K Tebe sa utiekame, Matka Sedembolestna, patrónka Slovenska, ktorá ako príklad slúžiacej lásky stojíš pod Kristovým krížom pred svojím ľudom v Šaštíne, Levoči a Nitre.

Nepoškvrnená Panna Mária, vzor slúžiacej lásky! Svojou pomocou a láskyplným Srdcom povzbudzuj všetkých našich súčasníkov, aby sa pokáním, vzájomnou úctou, veľkodušnosťou a dobrými skutkami dokázali očistiť od nánosu dejín: od pýchy, malichernosti a nenávisti ako zdroja každej nevraživosti.

Naša Matka bolestná! Svojou láskavou starostlivosťou uzdrav naše zranenia a priviň k sebe každého slabého, biedneho, pokoreného a pre neprávosti trpiaceho človeka. Členov Cirkvi urob solidárnymi a vnímavými na trápenia tých druhých, aby vedeli milovať podľa príkladu tvojho Syna. Daj, aby národy Karpatskej kotliny zakúsili Božiu dobrotu aj prostredníctvom našej služby.

Svojou materinskou dobrotivosťou usmerňuj naše srdce, našu myseľ a vôľu, aby sme v osobnom a spoločenskom živote úprimne uznali, kedy a kde sme zhrešili jeden voči druhému, aby sme mali odvahu vysloviť odprosujúce a odpúšťajúce slová, a vyprosuj nám obnovujúcu silu Ducha, ktorý nás povzbudzuje k vzájomnej úcte a láske.

Panna Mária z Mátraverebély–Szentkútu, Ochrankyňa k tebe putujúceho ľudu! Daj v našom živote vytrysknúť novému prameňu, ktorého oživujúca milosť pomôže v biede najchudobnejších (porov. Iz 55, 1), a otvára nové a očistené cesty vzájomnej solidarity susediacich národov.

Žena odetá slnkom, svätá Panna Mária, ktorá stojíš pred svojím ľudom ako vzor, oduševňuj nás a posmeľuj, aby sme vždy prijali moc lásky. Vyprosuj nám vzájomnú láskavosť, dobrotu, miernosť, zhovievavosť (porov. Gal 5, 22) a každú čnosť, lebo iba tak môžeme vkročiť do domu nášho Otca – nášho spoločného domova.

Panna Mária, Veľkopani Maďarov a Matka slovenského národa, prijmi našu modlitbu a obetu, priblíž nám Krista, darcu pokoja! Amen.